ترجمه فارسی صحیفه سجادیه نيايش سيزدهم
در طلب حاجتها از‌  درگاه خداى متعال
̶    اى خدا اى  ‌آن كه‌  در‌  حوائج خلق منتهاى هر‌  مطلوب  ‌و‌  آرزوئى (و درگاه لطف  ‌و‌  كرم تو‌  به‌  روى خلق عالم باز  ‌و‌  براى همه  ‌ى‌  محتاجان جهان فرازست)
̶    و اى خدائى كه‌  بندگان همگى بهر مطلب  ‌و‌  مقصود نزد تو‌  نائل مى شوند.
̶    اى خدائى كه‌  نعمتهايش را‌  به‌  بها نتوان خريد
̶    و اى خدائى كه‌  عطاهايش به‌  منت آلايش نيابد
̶    و اى خدائى كه‌  تنها به‌  تو‌  از‌  همه  ‌ى‌  عالم بى نياز توان شد  ‌و‌  به‌  همه  ‌ى‌  خلق از‌  تو‌  بى نياز نتوان شد
̶    و اى خدائى كه‌  همه  ‌ى‌  بندگان راغب  ‌و‌  مشتاق تواند  ‌و‌  روى از‌  تو‌  به‌  غير نتوانند كرد
̶    اى آنكه گنجهاى او‌  هرگز نابود نشود (و هر‌  آنچه به‌  خلق عطا كنى ابدا از‌   ‌آن گنجهاى بى حد  ‌و‌  نهايت كم نگردد)
̶    اى خدائى كه‌  حكمت كاملش را‌  در‌  نظم عالم هيچ سبب  ‌و‌  علتى مبدل نسازد (و نظام اتم  ‌و‌  اكمل  ‌و‌  اشرف آفرينش را‌  هيچ وسيله دگرگون نتواند كرد)
̶    و اى خدائى كه‌  حوائج نيازمندان از‌  او‌  قطع نشود (و هميشه خلق در‌  وجود  ‌و‌  لوازم وجود به‌  او‌  فقير  ‌و‌  نيازمند است  ‌و‌  حتى در‌  حال غنى هم سراپا محتاجيم)
̶    و اى خدائى كه‌  دعاى همه اهل عالم او‌  را‌  ملول نكند (و قضاى حوائج اهل دعا او‌  را‌  نيازارد بلكه هر‌  كه‌  از‌  بندگان به‌  درگاهش بيشتر دعا كند  ‌و‌  افزون حاجت طلبد او‌  را‌  بيشتر دوست دارد)
̶    توئى كه‌  خود را‌  به‌  وصف غنى  ‌و‌  بى نيازى از‌  خلق توصيف كردى (آنجا كه‌  فرمودى  ‌و‌  الله الغنى)  ‌و‌  استغناء  ‌و‌  بى نيازى حقيقتا مخصوص تست (كه در‌  ذات  ‌و‌  در‌  اوصاف ذاتى  ‌و‌  در‌  فعل  ‌و‌  قدرت  ‌و‌  ايجاد  ‌و‌  تمام شئون مستغنى از‌  عالمى)
̶    و خلق را‌  به‌  فقر  ‌و‌  حاجت نسبت دادى (آنجا كه‌  فرمودى يا‌  ايها الناس انتم الفقراء الى الله)  ‌و‌  حقيقتا خلق (در وجود  ‌و‌  اوصاف  ‌و‌  افعال همه فقير  ‌و‌  محتاج تواند و) نيازمند به‌  ذات بى نياز تو‌
̶    پس هر‌  كس رفع حاجت خويش را‌  از‌  نزد تو‌  خداى غنى الذات طلبيد  ‌و‌  برطرف شدن فقر  ‌و‌  نياز خود را‌  به‌  درگاه  ‌آن ذات بى نياز درخواست كند او‌  حاجتش را‌  از‌  مظان خود طلبيده  ‌و‌  به‌  آنجا كه‌  حاجت بايد برند روى آورده است (كه منحصرا حاجتها نزد تو‌  روا  ‌و‌  فقيرها از‌  جود  ‌و‌  احسان تو‌  غنى مى گردند)
̶    و هر‌  كس روى حاجت به‌  احدى از‌  مخلوقت كند يا‌  جز تو‌  ديگرى را‌  سبب نجاح  ‌و‌  فيروزى خود قرار دهد البته خويش را‌  معرض محرومى  ‌و‌  هدف نوميدى ساخته  ‌و‌  از‌  احسان تو‌  مستحق حرمانست.
̶    پروردگارا مرا به‌  درگاه تو‌  حاجتى است كه‌  من‌  خود بر‌ انجام  ‌آن حاجت ناتوان  ‌و‌  قاصرم  ‌و‌  چاره اى بر‌  ‌آن نتوانم جست  ‌و‌  در‌   ‌آن حاجت بيچاره  ‌و‌  درمانده ام  ‌و‌  نفس اماره (كافر كيش مشرك) من‌  براى  ‌آن حاجت با‌  خيالات باطل از‌  درگاه تو‌  مرا به‌  درگاه مخلوقى كه‌  سر‌  تا‌  پا نيازمند  ‌و‌  محتاج تست ترغيب  ‌و‌  تشويق مى كرد  ‌و‌  اين عمل (كه بنده خدا حاجتش را‌  نزد مخلوق عاجز محتاج برد از‌  لغزشهاى خطاكاران است  ‌و‌  از‌  كردار بد گناهكاران
̶    اما من‌  چون لطف  ‌و‌  كرمت متذكرم ساخت از‌  غفلت خود (و تسويلات نفس) به‌  هوش آمدم  ‌و‌  توفيق  ‌و‌  تاييد تو‌  مرا از‌  اين لغزش  ‌و‌  خطاكارى نگهداشت به‌  درگاه تو‌  روآوردم
̶    و (با خود) گفتم پاك  ‌و‌  منزه پروردگار من‌  (سبحان الله) چگونه بنده  ‌ى‌  محتاجى درخواست حاجتش را‌  از‌  بنده محتاجى ديگر مى كند  ‌و‌  گدائى عور چگونه از‌  گدائى عور مانند خود طلب حاجت مى كند (لذا به‌  تذكر  ‌و‌  تاييد تو‌   ‌و‌  توفيق  ‌و‌  لطف  ‌و‌  كرمت)
̶    اى خدا مشتاقانه براى رفع حاجتم به‌  درگاه تو‌  آمدم  ‌و‌  با‌  بار اميد بر‌ تو‌  (خداى غنى الذات كريم) وارد شدم در‌  حالى كه‌  به‌  تو‌  (و به‌  جود  ‌و‌  احسان تو) وثوق كامل دارم
̶    و دانستم كه‌  درخواست حاجات بسيار من‌  نزد تو‌  ناچيز  ‌و‌  اندك است (و در‌  مقابل درياى رحمت  ‌و‌  لطف بى انتهاى تو‌  حاجتهاى خلق چيزى بشمار نيايد)  ‌و‌  بزرگترين هبه  ‌و‌  عطائى كه‌  من‌  از‌  تو‌  مى طلبم در‌  مقابل رحمت واسعه تو‌  (و بحر جود  ‌و‌  احسان بى پايانت) حقير  ‌و‌  ناقابل است  ‌و‌  گنج كرم (بى حد  ‌و‌  حساب) تو‌  از‌  درخواست هيچكس كم نگردد  ‌و‌  دست عطا  ‌و‌  جودت از‌  هر‌  دست بالاتر است (يعنى هر‌  كس چيزى به‌  كسى عطا كند از‌  دست تو‌  گرفته است  ‌و‌  از‌  عطاى تو‌  بخشنده است  ‌و‌  الا خلق گداى عور از‌  خود عطائى ندارد)
̶    پروردگارا بر‌ محمد  ‌و‌  آل‌  پاكش درود فرست  ‌و‌  (كرم كن و) به‌  فضل  ‌و‌  احسان خود بار بر‌ دوشم نه نه به‌  عدل  ‌و‌  استحقاق اى خدا من‌  اول كس نيستم كه‌  به‌  درگاه كرمت به‌  قدم شوق  ‌و‌  رغبت آمد  ‌و‌  از‌  فضل به‌  او‌  عطا كردى در‌  صورتى كه‌  او‌  (به نافرمانى تو) مستحق منع عطاى تو‌  بود  ‌و‌  من‌  اول سائلى نيستم كه‌  از‌  تو‌  درخواست كرد  ‌و‌  تو‌  در‌  حقش فضل  ‌و‌  كرم نمودى در‌  صورتى كه‌  او‌  مستوجب حرمان بود (و لايق احسان نبود)
̶    پروردگارا بر‌ محمد  ‌و‌  آل‌  پاكش درود فرست  ‌و‌  دعاى مرا (از كرم) اجابت فرما  ‌و‌  به‌  نداى من‌  (از لطف) توجه فرما  ‌و‌  به‌  تضرع  ‌و‌  زاريم ترحم كن  ‌و‌  صداى دعاى مرا (كه مى شنوى از‌  كرم) اجابت فرم
̶    و اميدم را‌  از‌  فضل  ‌و‌  كرمت نااميد مگردان  ‌و‌  توسل مرا  ‌و‌  سبب  ‌و‌  رابطه ام را‌  از‌  عنايتت قطع مكن  ‌و‌  مرا در‌  اين حاجت كه‌  روى به‌  درگاهت آوردم  ‌و‌  ساير حاجتهايم رويم به‌  غير خود مگردان (و حاجاتم را‌  تو‌  خود برآورده  ‌و‌  رويم را‌  به‌  ماسواى خود متوجه مساز كه‌  هر‌  كس در‌  حاجتها رو‌  به‌  تو‌  آورد آبرو يابد  ‌و‌  اگر به‌  غير تو‌  توجه كند بى آبرو شود)
̶    و مرا از‌  درگاه رحمتت با‌  ظفر  ‌و‌  فيروزى به‌  مطالب  ‌و‌  برآوردن حاجت  ‌و‌  نيل به‌  مقاصد منصور  ‌و‌  موفق بدار پيش از‌  آنكه از‌  اين موقف حاضر (كه به‌  درگاهت دعا مى كنم) بازگردم مشكلات كارم آسان گردان  ‌و‌  حسن تقدير خود را‌  در‌  جميع امورم مقدر فرما (يعنى مقدرات خوش  ‌و‌  سرنوشت حسن عاقبت  ‌و‌  سعادت ابد بر‌ من‌  در‌  قضا  ‌و‌  قدر خويش مقدر گردان)
̶    و بر‌ محمد  ‌و‌  آل‌  پاكش درود فرست درود  ‌و‌  رحمتى دائم  ‌و‌  روز افزون كه‌  هرگز انقطاع نپذيرد  ‌و‌  طول مدتش به‌  انتها نرسد (بلكه درود  ‌و‌  رحمتت را‌  بر‌  ‌آن حضرت  ‌و‌  آل‌  اطهارش ازلى  ‌و‌  ابدى  ‌و‌  سرمدى قرار ده)  ‌و‌  اين دعا را‌  (يعنى صلواه بر‌ پيغمبر  ‌و‌  آلش را‌  يا‌  تمام اين دعا را) براى فيروزى  ‌و‌  ظفر به‌  مقاصدم وسيله  ‌و‌  سبب گردان كه‌  همانا تو‌  رحمتت واسع (و كرمت بى نهايت) است
̶    و از‌  حاجتهاى من‌  اى خدا كذا  ‌و‌  كذاست (اينجا حاجات را‌  يك يك ذكر كنيد پس‌  به‌  سجده رويد  ‌و‌  در‌  سجده بگوئيد) اى خدا فضل  ‌و‌  كرم تو‌  مرا با‌  تو‌  مانوس مى سازد  ‌و‌  احسانت مرا به‌  سوى درگاه تو‌  رهبرى مى كند پس‌  بارالها از‌  تو‌  درخواست مى كنم به‌  مقام محمد (ص)  ‌و‌  آلش كه‌  درود  ‌و‌  رحمتهايت بر‌  ‌آن ارواح پاك الهى باد به‌  حق  ‌آن بزرگواران كه‌  مرا نااميد از‌  درگاه خود باز مگردان كه‌  توئى پذيرنده دعاى بندگان  ‌و‌  نزديك با‌  خلقان  ‌و‌  نگهبان تمام موجودات عالم امكان.
متن عربی صحیفه سجادیه (13)
(وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي طَلَبِ الْحَوَائِجِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى)
اللَّهُمَّ يَا مُنْتَهَى مَطْلَبِ الْحَاجَاتِ وَ يَا مَنْ عِنْدَهُ نَيْلُ الطَّلِبَاتِ وَ يَا مَنْ لَا يَبِيعُ نِعَمَهُ بِالْأَثْمَانِ وَ يَا مَنْ لَا يُكَدِّرُ عَطَايَاهُ بِالِامْتِنَانِ وَ يَا مَنْ يُسْتَغْنَى بِهِ وَ لَا يُسْتَغْنَى عَنْهُ وَ يَا مَنْ يُرْغَبُ إِلَيْهِ وَ لَا يُرْغَبُ عَنْهُ وَ يَا مَنْ لَا تُفْنِي خَزَائِنَهُ الْمَسَائِلُ وَ يَا مَنْ لَا تُبَدِّلُ حِكْمَتَهُ الْوَسَائِلُ وَ يَا مَنْ لَا تَنْقَطِعُ عَنْهُ حَوَائِجُ الْمُحْتَاجِينَ وَ يَا مَنْ لَا يُعَنِّيهِ دُعَاءُ الدَّاعِينَ. تَمَدَّحْتَ بِالْغَنَاءِ عَنْ خَلْقِكَ وَ أَنْتَ أَهْلُ الْغِنَى عَنْهُمْ وَ نَسَبْتَهُمْ إِلَى الْفَقْرِ وَ هُمْ أَهْلُ الْفَقْرِ إِلَيْكَ. فَمَنْ حَاوَلَ سَدَّ خَلَّتِهِ مِنْ عِنْدِكَ، وَ رَامَ صَرْفَ الْفَقْرِ عَنْ نَفْسِهِ بِكَ فَقَدْ طَلَبَ حَاجَتَهُ فِي مَظَانِّهَا، وَ أَتَى طَلِبَتَهُ مِنْ وَجْهِهَا. وَ مَنْ تَوَجَّهَ بِحَاجَتِهِ إِلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ أَوْ جَعَلَهُ سَبَبَ نُجْحِهَا دُونَكَ فَقَدْ تَعَرَّضَ لِلْحِرْمَانِ، وَ اسْتَحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَوْتَ الْإِحْسَانِ. اللَّهُمَّ وَ لِي إِلَيْكَ حَاجَةٌ قَدْ قَصَّرَ عَنْهَا جُهْدِي، وَ تَقَطَّعَتْ دُونَهَا حِيَلِي، وَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي رَفْعَهَا إِلَى مَنْ يَرْفَعُ حَوَائِجَهُ إِلَيْكَ، وَ لَا يَسْتَغْنِي فِي طَلِبَاتِهِ عَنْكَ، وَ هِيَ زَلَّةٌ مِنْ زَلَلِ الْخَاطِئِينَ، وَ عَثْرَةٌ مِنْ عَثَرَاتِ الْمُذْنِبِينَ. ثُمَّ انْتَبَهْتُ بِتَذْكِيرِكَ لِي مِنْ غَفْلَتِي، وَ نَهَضْتُ بِتَوْفِيقِكَ مِنْ زَلَّتِي، وَ رَجَعْتُ وَ نَكَصْتُ بِتَسْدِيدِكَ عَنْ عَثْرَتِي. وَ قُلْتُ سُبْحَانَ رَبِّي كَيْفَ يَسْأَلُ مُحْتَاجٌ مُحْتَاجاً وَ أَنَّى يَرْغَبُ مُعْدِمٌ إِلَى مُعْدِمٍ فَقَصَدْتُكَ، يَا إِلَهِي، بِالرَّغْبَةِ، وَ أَوْفَدْتُ عَلَيْكَ رَجَائِي بِالثِّقَةِ بِكَ. وَ عَلِمْتُ أَنَّ كَثِيرَ مَا أَسْأَلُكَ يَسِيرٌ فِي وُجْدِكَ، وَ أَنَّ خَطِيرَ مَا أَسْتَوْهِبُكَ حَقِيرٌ فِي وُسْعِكَ، وَ أَنَّ كَرَمَكَ لَا يَضِيقُ عَنْ سُؤَالِ أَحَدٍ، وَ أَنَّ يَدَكَ بِالْعَطَايَا أَعْلَى مِنْ كُلِّ يَدٍ. اللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ احْمِلْنِي بِكَرَمِكَ عَلَى التَّفَضُّلِ، وَ لَا تَحْمِلْنِي بِعَدْلِكَ عَلَى الِاسْتِحْقَاقِ، فَمَا أَنَا بِأَوَّلِ رَاغِبٍ رَغِبَ إِلَيْكَ فَأَعْطَيْتَهُ وَ هُوَ يَسْتَحِقُّ الْمَنْعَ، وَ لَا بِأَوَّلِ سَائِلٍ سَأَلَكَ فَأَفْضَلْتَ عَلَيْهِ وَ هُوَ يَسْتَوْجِبُ الْحِرْمَانَ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ كُنْ لِدُعَائِي مُجِيباً، وَ مِنْ نِدَائِي قَرِيباً، وَ لِتَضَرُّعِي رَاحِماً، وَ لِصَوْتِي سَامِعاً. وَ لَا تَقْطَعْ رَجَائِي عَنْكَ، وَ لَا تَبُتَّ سَبَبِي مِنْكَ، وَ لَا تُوَجِّهْنِي فِي حَاجَتِي هَذِهِ وَ غَيْرِهَا إِلَى سِوَاكَ 23) وَ تَوَلَّنِي بِنُجْحِ طَلِبَتِي وَ قَضَاءِ حَاجَتِي وَ نَيْلِ سُؤْلِي قَبْلَ زَوَالِي عَنْ مَوْقِفِي هَذَا بِتَيْسِيرِكَ لِيَ الْعَسِيرَ وَ حُسْنِ تَقْدِيرِكَ لِي فِي جَمِيعِ الْأُمُورِ وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، صَلَاةً دَائِمَةً نَامِيَةً لَا انْقِطَاعَ لِأَبَدِهَا وَ لَا مُنْتَهَى لِأَمَدِهَا، وَ اجْعَلْ ذَلِكَ عَوْناً لِي وَ سَبَباً لِنَجَاحِ طَلِبَتِي، إِنَّكَ وَاسِعٌ كَرِيمٌ. وَ مِنْ حَاجَتِي يَا رَبِّ كَذَا وَ كَذَا [وَ تَذْكُرُ حَاجَتَكَ ثُمَّ تَسْجُدُ وَ تَقُولُ فِي سُجُودِكَ‏] فَضْلُكَ آنَسَنِي، وَ إِحْسَانُكَ دَلَّنِي، فَأَسْأَلُكَ بِكَ وَ بِمُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِمْ، أَن لَا تَرُدَّنِي خَائِباً.
نوشته شده در  2018-05-06  توسط taavony 


رپورتاژ
انتخاب جراح بینی - بهترین جراح بینی
شناخت کلی از محصولات فلزی و انواع آن
جشن عروسی
همه چیز درباره جراحی زیبایی بینی
جراحی زیبایی سینه و پروتز
دوربین مداربسته دیجی همکار
آیا گنج یاب ها شبیه فلزیاب و طلایاب هستند؟ - شرکت فلزیاب تیوا
جدیدترین تجهیزات تالار
دوربین مداربسته
لیپوماتیک
چاپ کتاب در یک ماه با هزینه زیر یک میلیون تومان
پاسخ به 7 سوال رایج در مورد عصب کشی دندان
پذیرش مقاله در مجلات معتبر ISI و اسکوپوس
نقش دینگ در صنعت حمل و نقل
عوارض روغن خراطین
تاریخچه تغییر سرمربی در تیم استقلال تهران
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
انجام پایان نامه مدیریت
نمایندگی برندها در ایران
فروشگاه اسباب بازی بازیجو

لینک های مفید
تور مسافرتی | خودرو | تور استانبول |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ